INFORMACJE

Posiedzenie Walnego Zebrania Członków

LGD

Uprzejmie informuję, że 23 marca 2017 r. o godz. 17.00 w filii GCKiB w Wołczkowie odbędzie się posiedzenie Walnego Zebrania Członków.

Przewidywany harmonogram:

1.      Przywitanie członków, wybór przewodniczącego i protokolanta.

2.      Zatwierdzenie sprawozdania merytoryczno – finansowego za 2016 rok.

3.      Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

4.      Wybór nowych członków Zarządu na kolejną kadencję

5.      Wybór członków Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję.

6.      Omówienie planowanych działań stowarzyszenia.

7.      Wolne wnioski

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w posiedzeniu.