Statut

Statut LGD Dobre Gminy

LGD

 

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOBRE GMINY

 Rozdział I

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy” i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Dobra.

 § 2

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.205, str.1) oraz niniejszego Statutu.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 Rozdział II

 CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

 § 6

Celami Stowarzyszenia są:

1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;

2) aktywizowanie ludności wiejskiej;

3) realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy”

4) promocja obszarów wiejskich położonych w gminach Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police;

5) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach Dobra , Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police;

6) stymulowanie oraz wspieranie lokalnych i regionalnych inicjatyw gospodarczo-społecznych;

7) wspieranie działalności: naukowej, naukowo-technicznych, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, inicjatyw społecznych, kształcenia ustawicznego, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji, promocji dziedzictwa kulturowego i kultu religijnego;

8) działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn;

9) dążenie do zrównoważonego wzrostu społeczno-gospodarczego regionu.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie i finansowanie:

a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,

b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, festyny, służących zwłaszcza promocji regionu i tożsamości kulturowej,

c) działalności promocyjnej i informacyjnej.

2) prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowania projektów związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju,

3) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym,

4) rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw oraz działań sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarczemu regionu, w tym rozwojowi przedsiębiorczości,

5) pozyskiwanie inwestorów chcących rozpocząć w regionie działalność zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju,

6) wspieranie oddolnych inicjatyw gospodarczych,

7) przyczynianie się do rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej wykorzystywanej w działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej,

8) działanie na rzecz zwiększenia udziału młodych ludzi w życiu społecznym regionu,

9) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

10) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy,

11) upowszechnienie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

12) podejmowanie inicjatyw służących przeciwdziałaniu patologiom społecznym,

13) wspieranie działalności sportowo-rekreacyjnej na terenie regionu,

14) inicjowanie i organizowanie różnego rodzaju imprez, mających na celu popularyzację kultury, nauki, rozrywki, sportu i turystyki, w tym organizowanie konkursów oraz przyznawanie nagród i wyróżnień,

15) tworzenie korzystnych warunków do współpracy w zakresie nauki, oświaty, turystyki i rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska naturalnego,

16) działalność w kierunku pozyskiwania środków strukturalnych dla realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju,

17) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie rozwoju świadomości obywatelskiej, ochronę dziedzictwa kulturowego,

18) promocję regionu objętego Lokalną Strategią Rozwoju,

19) kreowanie wśród mieszkańców aktywnych postaw poszukiwania pracy i podejmowania inicjatyw gospodarczych,

20) działanie na rzecz swoich członków wobec organów administracji samorządowej i rządowej,

21) wydawanie biuletynów, materiałów prasowych, szkoleniowych i publikowanie innych materiałów z zakresu swojej działalności statutowej,

22) prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, doradczej oraz informacyjno-promocyjnej,

23) gromadzenie środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia,

24) prowadzenie innych działań przewidzianych dla Lokalnych Grup Działania.

§ 8

Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

 

Rozdział III

 CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

 § 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

 § 10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnej, które mieszkają lub prowadzą działalność na terenie jednej z gmin: Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police, akceptują cele stowarzyszenia i pragnące działać na rzecz rozwoju regionu oraz osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, która mieszka, ma siedzibę lub prowadzi działalność na terenie jednej z gmin: Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, akceptująca jego cele oraz deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, osoba prawna zasłużona dla rozwoju jednej z gmin: Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police oraz dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

4. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

§ 11

1. Przyjmowanie i wykluczanie z grona członków zwyczajnych lub wspierających Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podjętej zwykłą większością głosów.

2. Członek zwyczajny i członek wspierający zobowiązany jest podpisać deklarację członkostwa zawierającą oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zobowiązanie do opłacania składek oraz przedstawić pozytywną opinię zawierającą rekomendację co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.

3. Nadanie tytułu członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek 10 (dziesięciu) członków Stowarzyszenia.

§ 12

1. Członkowie zwyczajni i wspierający Stowarzyszenia zobowiązani są:

1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji;

2) przestrzegać postanowień Statutu;

3) postępować zgodnie z zasadami etyki i dobrych obyczajów;

4) chronić dobre imię Stowarzyszenia;

5) opłacać składki członkowskie;

6) brać udział w Walnym Zebraniu Członków.

2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;

3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym;

4) brać udział w imprezach kulturalnych i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;

5) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;

6) wspierać inicjatywy Stowarzyszenia.

3. Członkowie wspierający mają prawo:

1) brać udział w obradach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym;

2) wyrażać opinie i propozycje dotyczące działalności Stowarzyszenia;

3) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;

4) wspierać inicjatywy Stowarzyszenia.

4. Członkowie honorowi mają prawo:

1) brać udział w obradach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym;

2) wyrażać opinie i propozycje dotyczące działalności Stowarzyszenia;

3) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;

4) wspierać inicjatywy Stowarzyszenia.

§ 13

Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w przypadku:

1) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi;

2) wykluczenia przez Zarząd, w szczególności w przypadku:

a) prowadzenia przez członka działalności niezgodnej ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia;

b) utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;

c) prowadzenia przez członków działalności na szkodę Stowarzyszenia;

d) zalegania z zapłatą składek członkowskich za co najmniej dwa okresy rozliczeniowe;

3) śmierci, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;

4) likwidacji członka będącego osobą prawną.

§ 14

Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia członka zwyczajnego lub członka wpierającego Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

§ 15

1. Składka członkowska jest przeznaczona na cele statutowe Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

 Rozdział IV

 ORGANY STOWARZYSZENIA

 § 16

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków;

2) Zarząd;

3) Rada;

4) Komisja Rewizyjna.

2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu, Rady lub Komisji Rewizyjnej.

3. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.

§ 17

Z zastrzeżeniem § 18 ust. 6 oraz innych postanowień Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 § 18

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na sześć miesięcy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

3. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zwyczajni członkowie Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia oraz zaproszeni przez Zarząd goście. Członkowie będący osobami prawnymi, uczestniczą w Walnym Zebraniu przez swoich uprawnionych przedstawicieli, legitymujących się stosownym dokumentem na tę okoliczność.

4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia;

2) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Lokalną Grupę Działania;

4) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

5) uchwalanie zmian Statutu;

6) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji;

7) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Stowarzyszenia;

8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;

9) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania.

5. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania Członków. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania Członków następuje w drugim terminie w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o obradach. Uchwały w drugim terminie mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych na obradach bez względu na ich liczbę z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub rozwiązania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.

7. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu Członków jeden głos.

 § 19

1. Zarząd składa się z pięciu 6 do siedmiu osób, w tym z Prezesa, 3 Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.

2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach Zebraniu.

3. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, a uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

4. Do kompetencji Zarządu należy:

1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;

4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

5) ustalanie wysokości, terminów i sposobu opłacania składek członkowskich;

6) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura;

7) ustalanie wysokości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia;

8) ustalanie Regulaminu Biura Stowarzyszenia;

9) w sprawach dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju, opracowywanie i zatwierdzanie zmian w zakresie:

a) opisu rozpowszechniania informacji o zasadach przyznawania pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” oraz założeń LSR, zgodnie z opisem zawartym w rozdziale: Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR.

b) sposobu monitorowania realizacji LSR przez beneficjentów i LGD.

5. Do zaciągania zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia uprawnieni są łącznie Prezes i Skarbnik, podczas ich nieobecności Wiceprezes z innym członkiem Zarządu. W pozostałych sprawach Stowarzyszenie reprezentują Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo.

 § 20

Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, kieruje pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi.

 § 21

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 1 do 4 wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

4. Członkowie Komisji mają prawo:

1) uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym;

2) wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu

6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;

2) przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia;

3) składanie raz w roku sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków;

4) składanie wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi;

5) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

7. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Komisji rewizyjnej.

§ 22

1. W skład Rady wchodzi od siedmiu do trzynastu członków Stowarzyszenia.

2. Rada w co najmniej 50 % składa się z podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich czyli partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości mężczyzn i kobiet – wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.

3. Do kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

4. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy wszystkich jej członków.

 § 23

W razie, gdy liczba członków organów Stowarzyszenia, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2) – 4) w trakcie trwania danej kadencji stanie sięe mniejsza niż minimalna liczba członków tych organów określona postanowieniami Statutu, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu. W przypadku uzupełnienia składu danego organu, kadencja nowego członka trwa do końca kadencji tego organu.

 Rozdział V

 MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 § 24

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

a) składek członkowskich,

b) dotacji,

c) środków otrzymanych od sponsorów,

d) darowizn,

e) zapisów i spadków,

f) dochodów z majątku.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

 Rozdział VI

 LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

 § 25

1. Stowarzyszenie ulega likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach prawem przewidzianych.

2. Podejmując uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków wyznacza likwidatorów, określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 Rozdział VII

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 § 26

W sprawach nie uregulowanych Statutem maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Kategoria: /